Regulamin

 


1. Regulamin dotyczy ofert kupna i sprzedaży płodów rolnych zamieszczanych na Stronie firmy PHU Agro-Support z siedzibą w Toruniu.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Stronie należy przez  to rozumieć zarówno stronę-serwis ogłoszeniowy www.agrosupport.pl  jak i  firmę PHU Agro-Support z siedzibą w Toruniu.

3. Na niniejszej stronie zamieszczane są tylko treści mające na celu przedstawienie swojej oferty kupna lub sprzedaży płodów rolnych składane  przez firmy i osoby fizyczne. Inne treści będą natychmiast ze strony  usuwane – np. spam, treści wulgarne i niemoralne.

4. Zamieszczanie ogłoszeń na Stronie oraz ich przeglądanie jest bezpłatne.

5. Zabronione jest zamieszczanie na Stronie ofert dotyczących towarów, którymi obrót  jest zabroniony przez polskie i  międzynarodowe prawo lub wymaga uzyskania odrębnych zezwoleń lub będących przedmiotem kradzieży lub innego przestępstwa  oraz zamieszczanie ogłoszeń mających charakter reklamy.

6. Na stronie nie będą zamieszczane ogłoszenia  bez danych teleadresowych.

7. Ogłoszenia o tej samej treści, zamieszczane po kilka razy będą usuwane.

8. Maksymalna długość treści opisowej ogłoszenia wynosi 500 znaków. Dłuższe ogłoszenia będą modyfikowane lub nie będą zamieszczane.

9. PHU Agro-Support nie ponosi odpowiedzialności za nie dotrzymanie warunków określanych w ogłoszeniu zamieszczonym przez oferenta. Jednocześnie PHU Agro-Support nie ponosi odpowiedzialności  za brak realizacji transakcji/umowy zawartej za pośrednictwem Strony przez Kupującego lub Sprzedającego.

10. Korzystanie z zamieszczonych ofert - dokonywanie transakcji za pośrednictwem Strony jest płatne.
Szczegółowe dane oferenta są dla osób zainteresowanych dostępne  telefonicznie, faksem, lub pocztą elektroniczną (kolumna Kontakt). Wysokość prowizji w przypadku dokonania transakcji wynosi 5,00 PLN/t netto.  Zawarcie  między Kupującym a Sprzedającym transakcji , w wyniku uzyskania informacji drogą jak wyżej, rodzi skutek w postaci obowiązku zapłacenia  prowizji  firmie PHU Agro-Support w terminie 14 dni od dnia zawarcia transakcji - chyba że strony na piśmie umówiły się inaczej.

11. Każdy użytkownik/oferent  kupujący lub sprzedający płody rolne za pośrednictwem niniejszej strony/ PHU Agro-Support wyraża zgodę na w/w warunki i zobowiązuje sie do ich przestrzegania.   Zamieszczenie ogłoszenia na Stronie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Jednocześnie zamieszczając ogłoszenie na Stronie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora Strony/ PHU Agro-Support swoich danych  osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i innych przepisach prawa.

12. Administrator  Strony zastrzega sobie  prawo do nie  zamieszczania  ogłoszenia  lub usunięcia ogłoszenie ze Strony bez podania przyczyny.